Naked times, 2017

Pulsió esculpida. Incertesa transgressora. Ànima addictiva. Línies obstinades. Efígie rebel. Esguard del silenci. Àngels trèmols. Desconcert del temps. Carreteres de les edats.

Pulsión esculpida. Incertidumbre transgresora. Alma adictiva. Líneas obstinadas. Efigie rebelde. Mirada del silencio. Ángeles trémulos. Desconcierto del tiempo. Carreteras de las edades.

Carved pulse. Transgressive uncertainty. Addictive soul. Stubborn lines. Rebel effigy. Silent gaze. Tremulous angels. Uncertainty of the time. Highways of the ages.