Asche der Zeit, 2000

Cendres del temps. Instants imperfectes. Edats vençudes. Inefable bellesa. Sol de l’ànima. Passat i futur. Por embruixada. Ferides d’esperança. Mirades a l’ombra. Mirades revolucionàries. Pedra desmaiada. Creació temerària. Ànimes dessagnades. Pecat cinematogràfic. Escletxes de renaixença. Còmplices de la tristesa. Boscos de l’enyor.

Cenizas del tiempo. Instantes imperfectos. Edades vencidas. Inefable belleza. Sol del alma. Pasado y futuro. Miedo embrujado. Heridas de esperanza. Miradas a la sombra. Miradas revolucionarias. Piedra desmayada. Creación temeraria. Almas desangradas. Pecado cinematográfico. Grietas de renacimiento. Cómplices de la tristeza. Bosques de la añoranza.

Time ashes. Imperfect instants. Defeated ages. Ineffable beauty. Sun of the soul. Past and future. Bewitched fear. Wounds of hope. Shadowed glances. Revolutionary glances. Faint-hearted stone. Fearless creation. Bled souls. Cinematic sin. Cracks of rebirth. Accomplices of sadness. Woods of longing.